" />
Strona główna » Regulamin
Kontakt
Realizacja zamówień
UWAGA!
Zamówienia złożone
i opłacone do godziny

12.00
będą realizowane tego
samego dnia.

 

Regulamin

Regulamin


 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1  Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i reguluje kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.ben.sklep.pl

1.2  Sprzedającym jest firma BEN Zbigniew Dziczkowski z siedzibą w Tychach przy ul. Runowa 21, 43-100 Tychy, NIP 6460322731, REGON 008376319.

1.3  Ben oświadcza, że jest Generalnym Przedstawicielem Develop w Polsce.

1.4  Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@ben.com.pl, a także telefonicznie pod numerem tel. 32 227-44-13 lub 609-605-569 w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze.
 

 

§2
DEFINICJE

 

2.1  Sprzedający – właściciel Sklepu Internetowego pod adresem www.ben.sklep.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 1.2 Regulaminu.

2.2  Kupujący – każda osoba fizyczna i prawna dokonująca zakupu towaru na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji oraz nabywająca prawa do jej własności.

2.3  Sklep – sklep internetowy firmy Ben dostępny pod adresem internetowym www.ben.sklep.pl.

2.4  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.5  Konto Kupującego– miejsce dostępne dla Klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, kontakt ze sprzedającym, itp.

2.6  Autoryzowany Serwis Develop – firma posiadająca ważny certyfikat Autoryzowanego Dealera Develop wystawiony przez Sprzedającego.

2.7  Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym Ben Develop.


 

§3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

3.1  Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ben.sklep.pl.

3.2  Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania za sklepu internetowego www.ben.sklep.pl w celu zawarcia umowy i jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3  Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.ben.sklep.pl mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.­

3.4  Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ben.sklep.pl oraz przystąpieniem do jego realizacji jest prawidłowe dokonanie rejestracji na stronie sklepu, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zamówienia.

3.5  Zawarcie umowy następuje w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia w sklepie.

3.6  Informacje o towarach wraz z podaniem cen prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej; Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.7  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie sklepu.

3.8  Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu są kwotami brutto i netto w polskich złotych (PLN). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3.9  Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.


 

§4
INSTALACJA I EKSPLOATACJA

 

4.1  W celu zachowania gwarancji na urządzenia i części zamienne wszystkie czynności serwisowe powinny być wykonane przez Autoryzowany Serwis Develop. Za Autoryzowany Serwis Develop uważa się wyłącznie firmę serwisową posiadającą ważny Certyfikat Autoryzacji wydany przez firmę Ben (gwarantujący należyte wykonanie czynności serwisowych). Niezastosowanie się do tego powoduje automatyczne zakończenie odpowiedzialności gwarancyjnej przez Sprzedającego.
Aktualną listę Autoryzowanych Dealerów Develop można uzyskać u Sprzedającego.

4.2  Kupujący w celu zachowania gwarancji jest zobowiązany do instalowania urządzenia zgodnie z normami przewidzianymi przez Producenta.

Informacje te dostępne są w specyfikacji urządzenia.

4.3  Koszty czynności serwisowych pokrywa Kupujący i są one zależne od rodzaju urządzenia oraz miejsca wykonania zlecenia.


 

§5
PŁATNOŚCI I TRANSPORT

 

5.1  Na każdy zakupiony towar zostaje wystawiona faktura VAT.

5.2  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe nr: 45 2490 0005 0000 4530 8435 7747.

5.3  Sprzedający realizuje wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Istnieje możliwość zlecenia odbioru przez wybraną przez Kupującego firmę kurierską. W takim wypadku Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia warunków dostawy. W przypadku chęci odbioru osobistego towaru, Kupujący jest zobligowany do wcześniejszego poinformowania Sprzedającego i ustalenia z nim warunków odbioru.

5.4  Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od rodzaju zakupionego towaru. Dokładne informacje nt. kosztów transportu można znaleźć na stronie sklepu w dolnej stopce „Wysyłka” oraz w koszyku sklepu – po dodaniu wybranych towarów do koszyka, sklep wyświetli całkowity koszt wysyłki.

5.5  Kupujący ma obowiązek odebrania przesyłki na wskazany przez niego adres. Kupujący ma obowiązek zadbania, aby w terminie realizacji zamówienia pod wskazanym adresem była obecna osoba upoważniona do odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki opłaconej z góry przelewem, gdy przedstawiciel firmy kurierskiej nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, zostanie ona zwrócona do sklepu. W takiej sytuacji Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Zwrot pieniędzy zostanie zmniejszony o koszty wysyłki.

5.5  Kupujący winien sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem możliwie natychmiast, w chwili odbioru przesyłki. Wszelkie niezgodności należy zgłosić niezwłocznie do Sprzedającego.


 

§6
ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

6.1  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Kupującego. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru.

6.2  W przypadku chęci zwrotu towaru, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta. Opakowanie powinno być nieotwarte, plomby nienaruszone.

6.3  Zgodnie z Ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:

- usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach towary, gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Kupującego zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,

- towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- usługi i towary multimedialne.

6.4  W przypadku zwrotu towaru Kupujący proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres: zwroty@ben.com.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres: ul. Runowa 21, 43-100 Tychy, Dział Sprzedaży Internetowej, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W/w formularz jest dostępny w zakładce "do pobrania" lub można go pobrać klikając TUTAJ.

6.5  Niezwłocznie po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w punktach powyższych niniejszego Regulaminu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego za pomocą poczty elektronicznej. Podpisaną kopię faktury Kupujący zobligowany jest do odesłania do Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej. Po jej otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy za zwrócony towar na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego lub w inny uzgodniony z nim sposób. Jeżeli towar nie spełnia wymagań wymienionych w punktach powyższych niniejszego Regulaminu, Sprzedający ma prawo do odmowy odstąpienia od umowy i odesłania towaru do Kupującego na jego koszt.

6.6  W przypadku odstąpienia od umowy dokonanego na podstawie §6.4 Sprzedający zwróci otrzymane z tytułu zawartej umowy środki pieniężne pomniejszone o koszty wysyłki.

6.7  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.8  Towar, który jest na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi.


 

§7
GWARANCJA I REKLAMACJE

 

7.1  Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski (UWAGA: z zastrzeżeniami w punkcie 4.1).

7.1.1  Gwarancja obejmuje wady fabryczne ujawniające się w czasie okresu gwarancyjnego.

7.1.2  Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem ewidentnych wad fabrycznych).
7.1.3  
Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia i drukarki zainstalowane i serwisowane przez Autoryzowany Serwis Develop.
7.1.4  Sprzedający może zastosować upust cenowy, który będzie stanowić tzw. upust gwarancyjny. Oznacza to, że każdy ewentualny upust cenowy od ceny nominalnej automatycznie zwalnia Sprzedającego z zobowiązań gwarancyjnych na sprzedawany towar.

7.2  Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad.

7.3  W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Kupujący winien niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Develop, który instalował urządzenie/drukarkę oraz zgłosić reklamację poprzez stronę internetową sklepu www.ben.sklep.pl w zakładce Panel Klienta / Reklamacje / Napisz zgłoszenie.
7.4  Podstawę do zgłoszenia reklamacji w sklepie musi wydać Autoryzowany Serwis Develop.

7.5  Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji. W/w formularz jest dostępny w zakładce "do pobrania" lub można go pobrać klikając TUTAJ.

7.6  Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji towaru najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

7.7  W przypadku uznania reklamacji Sprzedający dokonuje naprawy bądź wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klupującego kwoty za uszkodzony produkt. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego.

7.8  Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów dodatkowych w przypadku reklamacji niezasadnej złożonej przez Kupującego, np. koszty ekspertyzy Serwisu, koszty transportu, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.
7.9  Sprzedający odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku, gdy Kupujący użytkował towar niezgodnie z instrukcją obsługi, lub gdy instalację urządzenia lub wymiany części i materiałów eksploatacyjnych (przewidzianych do wymiany przez Autoryzowany Serwis Develop) nie były dokonywane przez Autoryzowany Serwis Develop.
7.10  W przypadku braku podstaw do składania reklamacji Zgłaszający musi liczyć się z koniecznością zapłaty za wszelkie działania Sprzedającego podejmowane na rzecz przywrócenia sprawności urządzenia.

 

 

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1  Wraz z akceptacją Regulaminu Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedający przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Kupującemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

8.2  Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 


§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1  Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

9.2  Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o wszelkich zmianach w danych osobowych potrzebnych do wystawienia fv.

9.3  Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11+, Firefox 34+, Opera12+, Safari 5+, Chrome35+. Wymagane jest włączenie Java Script i Cookies.

9.4  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

9.5  Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1694r. Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

9.6  Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności.

 


Przejdź do strony głównej
  • Leasing
  • Serwis
  • Dzierżawa
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu